Lễ Tạ Ơn

November 28 11:00 am  |  P1400

625 East Loop 281, Longview, TX, USA

Lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021 vào lúc 11:00 sáng. Sau giờ Thờ Phượng sẽ có khoản đãi buổi ăn thông công thân mật”.
Kính mời tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo đến tham dự.
Mục sư Đỗ Văn Đông Kính Mời.